Warunki gwarancji

  1. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy.
  2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie maszyny rolniczej.
  3. Gwarancja obowiązuje tylko na usterki wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych zakupionego wyrobu lub wad materiałowych.
  4. Producent zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych w jak najkrótszym terminie, o ile stwierdzi jednoznacznie, że usterka powstała w skutek wady w wyrobie.
  5. Sposób wykonania naprawy gwarancyjnej określa udzielający gwarancji.
  6. Uszkodzenia wyrobu, na który obowiązuje gwarancja, powstałe po jego sprzedaży w wyniku niewłaściwego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem), przechowywania, zastosowania niewłaściwego lub uszkodzonego osprzętu, uszkodzeń mechanicznych, napraw we własnym zakresie, nie uzgodnionych z producentem, w okresie obowiązywania gwarancji, powoduje utratę praw gwarancyjnych.
  7. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu.